Skip links

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ?
С настоящата Политика за поверителност “ЕВЕЛИН 2011” ЕООД декларира, че прилага всички необходими мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

В тази Политика за поверителност обобщаваме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Настоящата политиката за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация за това какви действия се извършват с личните данни, които ни предоставяте, включително:
• какви лични данни събираме за Вас;
• каква е целта на тяхното събиране;
• с кого споделяме Вашите лични данни;
• как ние защитаваме личните Ви данни;
• за какъв срок съхраняваме предоставените ни лични данни;
• какви са Вашите права относно предоставените лични данни;
• промяна на нашата Политика за поверителност;
• как да се свържете с нас;

Дружеството “ЕВЕЛИН 2011” ЕООД, (наричано за краткост „Дружеството“), като търговско дружество, обработва данни (наричани за краткост „Лични данни“), отнасящи се до и, чрез които се идентифицира или може да се идентифицира конкретно физическо лице.
С това уведомление Дружеството, като администратор на лични данни, информира относно необходимостта да обработва лични данни.
Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на Лични данни на физически лица, в качеството им на наши клиенти, партньори и контрагенти, посетители на корпоративен уебсайт, целите за които тя се използва, основанието за нейното събиране и обработване, условията за нейното съхранение, както и мерките за сигурност, приложени от Дружеството.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?
Личните данни са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Личната информация, която събираме и обработваме, обикновено може да включва:
• вашите имена;
• данни, относно работно място, позиция
• информация за контакт (като вашия имейл адрес, телефонен номер, пощенски адрес);
• информация, предоставена за целите на срещи, интервюта при кандидатстване за работа, събития и друга лична информация, която можете да предоставите или която може да ни бъде предоставена по друг начин;

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Във връзка със сключване и изпълнение на договор и с цел обслужването на клиенти/контрагенти:
Обработването е необходимо за:
• изпълнението на договор за услуги, сключен с партньори
• предприемане на действия преди сключването на договора по искане на Дружеството и/или партньори;
• спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството.
Във връзка с маркетинг на продукти:
Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Дружеството, с оглед законен интерес като търговско предприятие, при условие че пред тези интереси на Дружеството преимущество нямат интересите или основните права и свободи на физическото лице; в противен случай, Дружеството не обработва Лични данни на лицето на това правно основание.
Във връзка с определяне посещаемостта на корпоративен уебсайт:
Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Дружеството, с оглед законен интерес като търговско предприятие, при условие че пред тези интереси на Дружеството преимущество нямат интересите или основните права и свободи на физическото лице; в противен случай, Дружеството не обработва Лични данни на лицето на това правно основание.

– Бисквитки
Уеб сървърите на “Евелин 2011” ЕООД поставят „бисквитка“ (малък файл с данни) на твърдия диск на вашия компютър, когато се свържете за първи път с нашия сайт. Това ни позволява да разпознаем вашия компютър при повторни посещения и ни помага да проучим моделите на трафик на нашия уебсайт, респективно да подобрим сайта и услугите, които предоставяме.
За повече информация относно бисквитките и за насоки как да откажете бисквитки, моля, прочетете нашата Политика за бисквитки.

КАК СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?
Въвели сме мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до личните Ви данни без разрешение. Предоставяме достъп до личните Ви данни единствено на тези служители и партньори, които имат бизнес нужда да ползват такива данни. Те са инструктирани да обработват личните Ви данни според нашите указания и да спазват правилата за конфиденциалност.
Имаме процедура за справяне при съмнение за изтичане на информация на личните Ви данни и ще Ви уведомим, както и съответните регулатори, относно подобен тип нарушения, ако и когато е необходимо.
Обработването на Лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Дружеството използва повечето от тези форми на обработване на Личните данни.
Дружеството разполага и поддържа режим за защита на Личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на Личните данни на физическите лица.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?
Дружеството съхранява Личните данни на физическите лица в съответствие с изискванията на закона и в съответствие с вътрешна процедура и докато това е необходимо за постигане на горепосочените цели, или докато законът изисква това от Дружеството, или за да може Дружеството да се защити от потенциални претенции.
След изтичането на съответния срок, Личните данни се унищожават.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ? ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИ ГИ В ТРЕТИ СТРАНИ?
Съгласно изискванията на закона и доколкото това е необходимо за изпълнение на законовите му задължения, като работодател, осигурител и данъчно задължено лице, като страна по договор за услуга, Дружеството предоставя Лични данни на:
• Държавни и общински органи, Митници, НАП, НОИ, МВР и др.– в изпълнение на законови задължения;
• Доставчици на услуги: когато Дружеството използва доставчици в изпълнение на договори или сключване на такива, като при споделянето на Вашите лични данни са взети всички необходими мерки за тяхната защита – куриерски фирми и др.
• Доставчици на услуги, наети от Дружеството за техническа поддръжка на вътрешни информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, също така и софтуерни компании, отговарящи за поддръжката на нашите уебсайтове или отделни техни функционалности. Споделянето на тези данни се основава на писмена договорка, страните като Администратори или Обработващи да осигурят адекватно ниво на защита;
Дружеството не разкрива Лични данни на лица извън Европейския съюз.

СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ДАННИ
Дружеството не обработва чувствителни лични данни за представители на клиенти, партньори и доставчици, посетители на уебсайтовете.

ЗАЩИТЕНИ ЛИ СА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?
Дружеството осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на Личните данни срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на Личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на Личните данни. Дружеството прави преоценка на мерките регулярно.
Дружеството има разработени процедури и правила за сигурност, както и технически и физически ограничения за достъп и използване на личните данни.

КАК И КОГА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ВЪЗРАЗИ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО?
Всяко физическо лице има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази писмено до Дружеството срещу обработването на Лични данни, отнасящи се до него.
ВАШИТЕ ПРАВА
Съгласно законите за защита на личните данни имате права по отношение на личните Ви данни, които включват правото да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, прехвърляне, възражения срещу обработка, преносимост на данни и (когато юридическата обосновка за обработка е съгласие) да оттеглите съгласието си.
Вижте повече за тези права на следния адрес: https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=2
Ако желаете да упражните някое от горепосочените си права, моля свържете се с нас на:
evelin2011eood4@gmail.com
evelin2011eood5@gmail.com
evelin2011eood6@gmail.com
evelin2011eood9@gmail.com
Такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права) не се заплаща . Въпреки това, законът ни позволява да наложим разумна такса, ако молбата Ви очевидно е неоснователна, повтаряща се или прекалена, или не е съвместима със заявката Ви при горните обстоятелства.
Може да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до личните Ви данни (или да упражните някое от другите Ви права). Тази мярка за сигурност гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на лица, които нямат право да ги получават. Също така може да се свържем с Вас, за да поискаме допълнителна информация по отношение на Вашата молба, с цел да ускорим нашия отговор.
Срокът за отговор на всички легитимни искания е един месец. В случай че искането Ви е особено сложно или сте отправили няколко искания и не можем да Ви отговорим в рамките на месец, ще Ви уведомим.
Ако не сте доволни от начина на събиране и използване на Вашите данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg).
Ще Ви бъдем благодарни, ако при възражение или оплакване, първо се свържете с нас, за да намерим начин за разрешаване на проблема.

ВРЪЗКИ С ТРЕТИ СТРАНИ
Този уеб сайт може да включва връзки към други уеб сайтове, плъгини и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането им може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме тези уеб сайтове и съответно не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напускате нашия уеб сайт, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.

ИМАТЕ ВЪПРОСИ?
За всякакви въпроси относно настоящото уведомление може да се обърне към Длъжностно лице на:
evelin2011eood4@gmail.com
evelin2011eood5@gmail.com
evelin2011eood6@gmail.com
evelin2011eood9@gmail.com

ПРОМЕНИ
Дружеството ще актуализира своевременно, като изменя и допълва, настоящото Уведомление по всяко време при необходимост, когато законови изисквания или други обстоятелства го налагат.

Имате въпрос

070042011

0882276141

Начало
EN